SOZO och lymfödem

Vad är lymfödem? 

Lymfödem beror på att lymfvätskan, som transporteras i lymfkärlen till lymfkörtlarna har blockerats vilket leder till svullnad i vävnaden.   

När lymfan inte kan transporteras från t. ex. en arm eller ben samlas vätskan upp i vävnaden och det uppstår en svullnad. Lymfödem kan vara primärt, om tillståndet uppstår utan känd orsak. Vid primärt lymfödem uppstår svullnaden redan tidigt i livet och kan vara medfött.  

Sekundärt lymfödem kan uppstå efter en operation, infektion eller annan känd orsak. Sekundärt lymfödem är mest vanligt, särskilt efter behandling för bröstcancer där armen eller den strålbehandlade delen svullnar. Delar av lymfsystemet kan ha tagits bort under en operation eller skadats på grund av strålbehandling. 

Lymfödem kan medföra smärta, infektion och begränsad funktionalitet. Patienter som behandlas för cancer är i riskgruppen för att drabbas av lymfödem. Tidig diagnos och snabb behandling kan hjälpa till att kontrollera tillståndet, och därigenom bidra till att upprätthålla patientens funktionalitet och livskvalitet. 
 

“Periodic monitoring of women at high risk for LE (lymfødem) with BIS allows early detection and timely intervention for LE, which reduces the incidence of clinical LE from 36.4% to 4.4%. This may have implications for quality of life and health care costs.”2


2Soran, A., et al., The Importance of detection of subclinical lymphedema for the prevention of breast cancer-related clinical lymphedema after axillary lymph node dissection; a prospective observational study. Lymphat Res Biol, 2014. 12(4): p.289-94.) 

Med SOZO är det enkelt. På under 30 sekunder är det möjligt att fastslå patientens preoperativa L-Dex score Baseline (lymfödem index score). Löpande postoperativ övervakning av patienten med periodiska BIS-mätningar säkrar en tidig diagnostisering och därmed möjlighet för tidig intervention vid lymfödem, varvid patientens funktionalitet och livskvalitet kan bevaras. 

 

SOZO är användarvänlig 

• SOZO kräver inte gelelektroder, separata testrum eller ingående instruktioner, vilket gör L-Dex-mätningen enkel och snabb att inkludera i rutinundersökningar och andra patientundersökningar. 

• Användargränssnittet på PC- och Android-surfplattor ger på några få sekunder ett överskådligt svar på mätningen, och gör det enkelt att komma åt patientdata i systemet – var som helst, när som helst. 

• Kan användas med patienten ståendes eller sittandes.