Hjärtsvikt

Hjärtsvikt, också kallat hjärtinsufficiens, (CHF på engelska: congestive heart failure eller chronic heart failure), drabbar 26 miljoner människor runt om i världen. Nuvarande övervakningsteknik, såsom viktskalor eller implanterbara lungtrycksmonitorer (PAP), är antingen felaktiga eller kräver invasiva förfaranden. SOZO erbjuder en snabb, noggrann och icke-invasiv mätning av vätskebelastning för att bättre kunna övervaka och hantera patienter med hjärtsvikt. 

Vårt mål är att förbättra livskvaliteten och reducera antalet patienter med hjärtsvikt som läggs in på sjukhuset igen.  

Vätskeanalys vid hjärtsvikt

SOZOs digitala hälsoplattform använder bioimpedansspektroskopi (BIS), en avancerad användning av bioimpedansteknik, för att objektivt mäta vätskevolym i människokroppen. När SOZO används i en grupp med hjärtsviktspatienter ger SOZO nya insikter om vätskeöverskott hos patienter, vilket kan hjälpa kliniskt arbetande läkare att övervaka och hantera sina patienter. 

GetString(

Känsligare än enbart vikt

Differentierar mellan vätske- och vävnadsrelaterade viktförändringar. 

Tracker respons på medicinering

Tracker-respons på medicinändringar.

Markör för patienter som läggs in på sjukhus igen

Markör för patienter med hjärtsvikt som läggs in på sjukhus igen.

GetString(

Övervakning och hantering av patienter med hjärtsvikt  

Att minska sjukhusinläggningar är en viktig kvalitetsåtgärd för att hantera patienter med hjärtsvikt. Hjärtsvikt drabbar cirka 26 miljoner människor världen över. När de har lagts in en gång återkommer 25 procent av patienterna inom 30 dagar2,3. Vätskekontroll med hjälp av diuretika (vätskedrivande medel) är en hörnsten i behandlingen av patienter med hjärtsvikt, men urinmängden i sig självt är inte ett specifikt kvalitetsmått4. För att bättre kunna övervaka och hantera patienter med hjärtsvikt är det nödvändigt med en noggrann och objektiv mätning av kroppsvätska.  

Objektiv mätning av vätskevolymen

ImpediMeds sofistikerade BIS-teknik säkerställer objektiva vätskevolymmätningar av hög kvalitet, varje gång.  

 

 • Total Body Water (TBW) mäter allt vatten i kroppen.  
 • Extracellulärvätska (ECF) inkluderar vattnet utanför cellerna.  
 • Intracellulärvätska (ICF) inkluderar vattnet i cellerna.  i 
 • HF-Dex hjärtsviktsindex mäter vätskemängden, definierat som ECF som en procentdel av TBW. 
GetString(

Vätskevolymen och hjärtsvikt

Nedsatt hjärtfunktion hos en patient med hjärtsvikt leder till ansamling av extracellulär vätska. Graden av volymöverskott som leder till dekompensation samt symtom som medför att patienten måste läggas in på sjukhus, kan variera från patient till patient och ändras i takt med att sjukdomen utvecklas.  

Total Body Water

 • 60 % av människokroppen består av vatten5 
 • Varierar baserat på ålder, kön, kroppsstorlek och kroppssammansättning 
 • Upprätthållning av homeostasen 
 • Påverkas av normal viktökning eller -minskning, samt sjukdomstillstånd  

Intracellulärvätska6,7

 • Majoriteten av vattnet i kroppen hos friska vuxna  
 • Muskler innehåller ~75 % vatten och utgör  ~50 % lean body mass 
 • Minskning av intracellulär vätska är kopplade till minskning av muskelmassan, särskilt hos äldre och feta 

Ekstracellulärvätska8

 • Deponerad vätska i de intravaskulära och intramuskulära områdena  
 • Reducerar hjärtfunktionen hos patienter med hjärtsvikt och leder till ökad vätskevolymbelastning
 • Graden av volymöverskott, som leder till dekompensation, kan variera från patient till patient och ändras i takt med att sjukdomen fortskrider   
GetString(

Övervakning av vätskebalans  

HF-Dex hjärtsviktsindex är en exakt enhetlig övervakning av vätskevolymer och förändringar orsakade av nedsatt hjärtfunktion eller förändrad medicinering. En HF-Dex över 51 % är en markör för potentiell framtida återinläggning på sjukhus av patienter med hjärtsvikt.  

 

 • På kort sikt kommer diures att minska extracellulärvätskan (ECF) utan att intracellulärvätskan (ICF) påverkas9 
 • Långsiktiga vätskeförändringar kan påverka intracellulärvätskerelaterade (ICF) vävnadsförändringar 
 • HF-Dex visar förändringar i ECF och ICF och ger en exakt enskild mätning för övervakning av vätskevolymer 

SOZO i praktiken

Klinik

Mäta patienter med SOZO genom rutinmässiga konsultationer för att bedöma volymstatus och bedöma om medicinering/behandling ska justeras för att kontrollera patientens vätskestatus, symtom och tillstånd. 

Sjukhuspatienter

Om patienter mäts med SOZO på sjukhus före utskrivning får man information om huruvida en patient löper stor risk att läggas in på sjukhus igen. Syftet är att optimera inläggningstiden på sjukhus eller att ändra instruktionerna för utskrivning.  

Akutmottagning

Om patienter mäts med SOZO på akutmottagningen kan man bedöma om patientens symptom är ett resultat av vätskeobalans och kan prioritera behandlingen. 

Hem

Om patienter mäts med SOZO i hemmet kan volymstatusen bedömas, och därefter kan ett beslut tas om nästa steg, hur medicinering/behandling ska justeras för att kontrollera patientens vätskestatus, symptom och tillstånd.  

Kontakta Fysiodema

Kontakta Fysiodema för mer information om SOZU och fördelarna med att implementera en objektiv mätning av vätskevolymen hos hjärtpatienter.  

1. Savarese, G. and L.H. Lund, Global Public Health Burden of Heart Failure. Card Fail Rev, 2017. 3(1): p. 7-11.

2. Dharmarajan, K., et al., Diagnoses and timing of 30-day readmissions after hospitalization for heart failure, acute myocardial infarction, or pneumonia. JAMA 2013. 309(4): p. 355-63.

3. Desai, A.S. and L.W. Stevenson, Rehospitalization for heart failure: predict or prevent? Circulation, 2012. 126(4): p. 501-6.

4. Peled H. Letter to the editor: readmissions and diuretic dosing. JACC Heart Failure 2017;5(8)618 9.

5. Serra-Prat M, et al. Intracellular Water Content in Lean Mass is Associated with Muscle Strength, Functional Capacity, and Frailty in Community-Dwelling Elderly Individuals. A Cross-Sectional Study. Nutrients 2019;doi:10.3390/nu11030661.

6. Serra-Prat M, et al. Intracellular Water Content in Lean Mass is Associated with Muscle Strength, Functional Capacity, and Frailty in Community-Dwelling Elderly Individuals. A Cross-Sectional Study. Nutrients 2019;doi:10.3390/nu11030661.

7. Serra-Prat M, et al. Total Body Water and Intracellular Water Relationships With Muscle Strength, Frailty and Functional Performance in an Elderly Population. J Nutr Health Aging . 2019;23(1):96-101.

8. Capillary Fluid Exchange: Regulation, Functions, and Pathology. Scallan J, Huxley VH, Korthuis RJ. San Rafael (CA): Morgan & Claypool Life Sciences; 2010.

9. Kimura G, et al. A simulation study on transcellular fluid shifts induced by hemodialysis. Kidney International. 1983;24:542-8.